Amy Wang
Core Facility Center
Title Technician
Name Amy Wang
Email shwu@tmu.edu.tw
Office Tel No. 2686
Job Content

1.500NMR
2.ESR